+90.541 399 50 50
+90.232 399 50 50
Mansur Kayataş
Prof. Dr. Mansur Kayataş
Nefroloji
mansur.kayatas@medicalpark.com.tr
02323995050-2178

Tıp Eğitimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fak.-Nefroloji Bilim Dalı
Cumhuriyet Üniversitesi

Bilimsel Yayınları

1-Uz. Dr. Ayşe KOLAY (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2000)

“Nefrotik Sendrom Nedeniyle Renal Biyopsi Yapılan Hastaların Histopatolojik ve Demografik Özellikleri”

2-Dr. Kasım KASIM (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2001)

“Diyalize Giren ve Girmeyen Kronik Böbrek Yetmezlikli Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesi ve Psikiyatrik Belirti Taramalarının Karşılaştırılması”

3-Dr. Neşe ERSÖZ GÜLÇELİK (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2001)

“Hemodiyaliz programındaki diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda ateroskleroz risk faktörleri”

4-Dr. Aydın ÇİFTÇİ (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2002)

“Renal fonksiyon bozukluğu olan multipl miyelom olgularında demografik ve laboratuvar özellikler: Hiperkalseminin renal yetmezlik gelişimi üzerine etkisi”

5-Dr. Mesut ŞAHİN (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2004)

“Kronik programlı hemodiyaliz hastalarında otonom nöropatinin tespiti ve kullanılan testlerin karşılaştırılması”

6-Uz. Dr. Cüneyt YÜKSEL (Nefroloji Uzmanlık Tezi- 2007)

“Hemodiyaliz hastalarında kemik mineral yoğunluğu ile
vasküler kalsifikasyon arasındaki ilişki”

7-Dr. Fettah ACIBUCU (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2008)

“Erken androgenetik alopeside insülin direnci ve metabolik sendrom sıklığı”

8-Dr. Yahya GÜNGÖR (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2009)

“Hemodiyaliz hastalarında ACE gen ve trombofilik gen polimorfizmi ile AV fistül fonksiyon kaybı arasındaki ilişki”

9-Prof. Dr. Ferhan CANDAN (Nefroloji Uzmanlık Tezi- 2010)

“Kronik hemodiyaliz hastalarında VEGF gen polimorfizmi ve VEGF-a düzeyleri ile AV fistül fonksiyon kaybı arasındaki ilişki”

10-Uz. Dr Gürsel YILDIZ(Nefroloji Uzmanlık Tezi- 2011)

“Hemodiyalizin kardiyak ve hemodinamik parametrelere olan akut etkileri”

11-Dr. Hatice TERZİ(İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2011)

“Glomerülonefritli hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktör g115a ve c936t gen polimorfizmlerinin tedaviye yanıt ile olan ilişkileri”

12-Uz. Dr. Ayşe ŞEKER KOÇKARA(Nefroloji Uzmanlık Tezi-2014)

“Akut dekompanze kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda ultrafiltrasyon ve intravenöz diüretik kullanımının karşılaştırılması”

13-Dr. Bahattin AYDIN (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2014)

“Hemodiyaliz hastalarında tedaviye dirençli hiperparatiroidi olgularında kalsimimetik tedavi ile cerrahi tedavinin karşılaştırılması”

14-Dr. İlknur KOÇ OLÇAŞ (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2015)

“Hemodiyaliz hastalarında diyaliz işleminin nabız dalga değişimlerine etkisi”

15-Dr. M. Asım GEDİKLİ (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2016)“Proteinürili olgularda tedavinin nabız dalga indeksleri üzerine etkileri

Üye Olduğu Dernekler

National Kidney Foundation
European Renal Association European Dialysis and Transplantation Association
Türk Nefroloji Derneği
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği
Türk Tabipler Birliği
İzmir Tabip Odası

Ödül Alan Çalışmalar


1- "Levamisole Treatment Enhances Protective Antibody Response to Hepatitis B Virus Vaccination (HBVV)"
(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland
(En İyi Genç Araştırıcı Ödülü)
2- "Risk Factors For Cardiovascular Disease (CVD) in Hemodialysis (HD) patients"
(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland
(BEST ABSTRACTS PRESENTED BY YOUNG AUTHORS)
3- “Hepatit C Virüs Pozitif Hemodiyaliz Hastalarında Ünitelerin Ayrılmasının HCV Prevalansına Etkisi”
(Sözlü) XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya,1997
(Türk Nefroloji Derneği 3. En İyi Sözlü Bildiri Ödülü)
4- “Periton Diyaliz Hastalarında Malnütrisyonun Osteoporoz Üzerine Etkisi ve Çözüm Yolları” Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşirelik Derneği,
(Poster Sunumunda Birincilik Ödülü)
5- “Effects on the caregiver burden of the home-based educational programme for dialysis patients” . EDTNA/ERCA Annual General Meeting, Sunday, Strousburg,16 September 2012
(En İyi Makale Ödülü)
6- “Effects on the caregiver burden of the home-based educational programme for dialysis patients” EDTNA/ERCA Annual General Meeting, Strousburg, Sunday, 16 September 2012
(En İyi Abstrakt Ödülü)
7- “Periton diyaliz hastalarında rasyonel ilaç kullanım ve diyet eğitim desteğinin optimal biyokimyasal değerler üzerindeki etkileri”
23. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 13-17 Kasım 2013,Belek Antalya.
(En İyİ Poster Bildiri Ödülü Üçüncülüğü)
8- “Variable R.Msp1 fragmentation in genomic DNA due to DNA hypomethylation in CRF patients with MTHFR C677T gene polymorphism from genetics to epigenetics.
European Human Genetics Conference, May 31-June 3, Milan, Italy,2014

(Fellowship Grand Award )